Consolació Ciutadella Foment lectura 1

El nostre Col·legi també aposta fomentar i impulsar la lectura. Adquirir una bona competència lectora afavoreix la millora de la capacitat de raonament, del sentit crític , de l’expressió oral i escrita, ajuda a l'alumnat a conèixer altres realitats...Aquests motius ens han portat a fer una opció clara per la lectura que es concreta en les següents accions pedagògiques:

Lectura diària dintre de l’aula en un entorn de silenci.
Participació en concursos literaris.
Padrins de lectura. L'alumnat de totes les etapes s’ajuden entre ells.
Hora lectiva a la Biblioteca: des de qualsevol àrea lingüística es dedica una hora setmanal per anar a la Biblioteca de l’escola per fer una activitat innovadora diferent a la que es pot realitzar a l’aula ordinària.
Préstec de llibres: aquell alumnat que tenen gust per la lectura el fomenten amb l’ajuda d’intercanvis de llibres amb el servei de préstec de la biblioteca.
Biblioteca oberta: la biblioteca s’obre els capvespres, fora de l’horari escolar, per tal que l’alumnat pugui gaudir d’un espai adequat i amb un mestre per poder realitzar tasques escolars, préstec de llibre, ús de portàtils...
“Contes biblioteca aula”: els primers cursos de 1r cicle d’EP es realitza l’activitat del conte de la biblioteca aula per involucrar a les famílies en millorar i potencial l’’ús per la lectura.