Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Secundària són:

Isabel Durà Pelegrí, orientadora de secundària:
- Assessora el professorat en la seva tasca docent i educativa.
- Col·labora en l’acció tutorial dels diferents nivells.
- Fa el seguiment del alumnes amb necessitats educatives especials i recolza la tasca educativa del professorat amb el suport educatiu a petits grups.
- Col·labora en les adaptacions curriculars i elabora els informes psicopedagògics pertinents.
- Intervé en el traspàs i seguiment dels alumnes en els canvis d’etapa i ensenyament.
- Orienta a nivell acadèmic i professional, preferentment a tercer i quart de secundària.

Adriana Castells Gallart i Meritxell Vivó Saura, mestres en pedagogia terapèutica.
- Atenen l’alumnat amb necessitats educatives especials de l’etapa.
- Col·laboren en l’elaboració de les seves adaptacions curriculars i informes nese.
- Fan els desdoblaments de les àrees instrumentals al primer cicle de secundària.

Rosa Ferrer Coll, mestra d’atenció a la diversitat.
- Realitza diferents suports, dins o fora de l’aula.
- Participa en la recerca i elaboració de diferents materials curriculars.

Meritxell Vivó Saura, mestra en audició i llenguatge.
- Intervé amb els alumnes que presenten dificultats a nivell de llenguatge, prioritzant l’adquisició dels continguts curriculars a través de les tècniques d’estudi.
- Estimula l’expressió i comprensió oral i escrita d’aquests alumnes.