Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de tercer, per tal d'assessorar-los en relació a la tria de troncals i opció de matemàtiques a quart, ja que aquesta elecció condiciona els estudis posteriors. Per a més informació podeu veure els següents documents:

 

docxTria_opció_4t_ESO_ensenyaments_i_materies_específiques_CURS_2019-20.docx

Test d'orientació vocacional

 Presentació orientació acadèmica 2019

 

Des del Departament d'Orientació i conjuntament amb la Direcció de Secundària es duen a terme anualment unes sessions orientatives per als alumnes i famílies de quart, per tal d'assessorar-los en relació als diferents itineraris educatius post-obligatoris, l'elecció dels quals condiciona els estudis posteriors. Per a més informació podeu veure els següents documents:

 

 Presentació orientació acadèmica 2019

Aquest és un programa interactiu molt complert sobre els diferents itineraris i estudis post-obligatoris arreu de l'estat espanyol. A més possibilita la realització per part dels alumnes de senzills tests d'orientació vocacional

Programa Orienta

Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Secundària són:

Isabel Durà Pelegrí, orientadora de secundària:
 - Assessora, juntament amb l’equip de suport, el professorat en la seva tasca docent i educativa.
 - Col·labora en l’acció tutorial dels diferents nivells.
 - Recolza l’atenció a la diversitat amb el suport educatiu a petits grups d’alumnes.
 - Col·labora en les adaptacions curriculars. Elabora els informes i dictàmens pertinents. Es responsable de les dades del Gestib dels alumnes nese.                                                         - Intervé en el traspàs i seguiment dels alumnes en els canvis d’etapa i ensenyament.                                                                                                                                                           - Orienta a nivell acadèmic i professional, preferentment a tercer i quart de secundària.

Adriana Castells Gallart, Eva López i Meritxell Vivó Saura, mestres en pedagogia terapèutica i audició i llenguatge, respectivament.
 - Atenen l’alumnat amb necessitats educatives de suport específic de l’etapa.
 - Col·laboren en l’elaboració de les seves adaptacions curriculars, significatives o no, i els informes nese.
 - Fan els desdoblaments de les àrees, al primer cicle de secundària.                                                                                                                                                                                         - Realitzen diferents suports fora de l’aula, al segon cicle de secundària.                                                                                                                                                                          - Participen en la recerca i elaboració de diferents materials curriculars, per a l’atenció a la diversitat del nostre alumnat.