Els membres del Departament que desenvolupen la tasca d’Orientació i suport a l’etapa d’Educació Primària són:

Susana Pons Pons, mestra en pedagogia terapèutica.
- Atén preferentment l’alumnat amb necessitats educatives especials.
- Fa el seguiment del alumnes amb necessitats educatives especials i recolza la tasca educativa d’aquests.
- Elabora materials curriculars adaptats.
- Col·labora en la redacció de les adaptacions curriculars i la documentació pertinent dels alumnes amb necessitats educatives especials.
- Participa de les tutories a l’aula.
- Assisteix i assessora en el traspàs dels alumnes de sisè de primària a primer de secundària.

Joana Bosch Pallicer, mestra en audició i llenguatge.
- Avalua els alumnes amb dificultats en aquest àmbit, tant a nivell oral com escrit.
- Intervé en aquells casos que ho requereixin.
- Col·labora en les adaptacions curriculars necessàries.

Catalina Genestar Jover, mestra d’atenció a la diversitat.
- Realitza diferents suports, dins o fora de l’aula.
- Participa en la recerca i elaboració dels diferents materials curriculars.