El Departament d'orientació del nostre centre compta amb tota una programació específica, els objectius de la qual fan referència a tres grans blocs:

a) Pla d'Atenció a la Diversitat: pretén col•laborar amb els tutors i mestres d'aquells alumnes que presenten més dificultats educatives.

b) Pla d'Atenció Tutorial: contempla les diferents activitats i accions dutes a terme amb alumnes, mestres i famílies, per tal d'afavorir el creixement integral dels nostres fillets.

c) Pla d'Orientació Acadèmica i Professional: pretén orientar als nostres alumnes en les diferents etapes del seu procés d'ensenyament.