Consolacio Ciutadella ESO acció tutorial 2

En el nostre col·legi la tasca dels tutors amb cadascun dels alumnes és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies per garantir aquest objectiu:

● Una o dues tutories setmanals depenent dels cursos amb els tutors o orientadors.
● Sessions de tutoria amb assessorament de l’orientadora del centre que tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les orientacions acadèmiques, les emocions, els valors... i amb l’assessorament de l’equip de Pastoral.
● Tutories individuals amb l’alumne quan el tutor ho veu necessari o quan l’alumne ho demana.
● Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper.
● Seguiment de les activitats de l’aula a través de la plana web, per tal que els pares i mares estiguin informats de les activitats, exàmens o proves que realitzen els alumnes.