Consolació Ciutadella Infantil Acció Tutorial 2

El nostre centre prioritza la relació família-escola per tal de fer un seguiment i un acompanyament adequats.

En l’etapa d’Educació Infantil les famílies disposen d’una reunió a l’inici de curs, de tutories individuals per tal de fer un seguiment proper dels processos i aprenentatges dels seus fills/es, i d’entregues individualitzades d’informes. És molt important la comunicació diària entre els/les tutors/es i les famílies, per això els pares i mares entren a l’aula a l’hora de deixar i recollir els seus fills/es.