Consolació Ciutadella Acció Tutoria 2

En el nostre Col·legi la tasca dels tutors/es amb cadascun dels alumnes és fonamental per al seu aprenentatge i desenvolupament. Per això, des del centre duem a terme diferents estratègies per garantir aquest objectiu:

• Tutories setmanals amb els grups-classe.
• Sessions de tutoria amb assessorament de l’orientadora del centre, en què es tracten temes com la convivència i la gestió de conflictes, les emocions, els valors... i amb l’assessorament de l’Equip de Pastoral.
• Tutories individuals amb els fillets i filletes quan el tutor/a ho vegi necessari per ajudar-los.
• Tutories individuals amb els pares i mares per fer un seguiment proper.
• Seguiment dels progressos dels fillets i filletes a la pàgina web, per tal que els pares i mares puguin col·laborar i estiguin informats de les activitats que realitzen els seus fills/es.
• Reunions trimestrals amb les famílies de la classe per tal d’informar del procés educatiu i els progressos del grup-classe.

La bona relació i professionalitat entre els diferents professors del Centre ajuda a l’alumnat al seu aprenentatge, seguiment, desenvolupament i creixement com a persona al llarg de tota l’escolaritat.